N�ng m?i s?n vách ng?n là gì có t?t không – S?a M?i Hà Thanh

3 months ago, Thu, Dec 7, 2017, 00:33:22
N�ng m?i s?n vách ng?n là gì có t?t không – S?a M?i Hà Thanh
Chào bác s?, tôi có chi?c m?i th?p tét làm g??ng m?t trông kém duyên, tôi ?ang có ý ??nh ?i nâng m?i và ???c b?n khuyên nên ?i nâng m?i b?ng s?n vách ng?n t?i th?m m? bác s? Hà Thanh cho k?t qu? ??p t? nhiên và lâu dài. Tôi b?n kho?n không…

Comments