Thu nh? ??u m?i có ph?c t?p và gây ?au không?

1 month ago, Mon, Dec 11, 2017, 00:42:26
"Chào bác s?, tôi*???c bi?t ph??ng pháp thu nh?*??u m?i có th? ch?nh hình*??u m?i dày và thô nh? tr??ng h?p c?a tôi*tr? nên thon nh?, m?m m?i t? nhiên. Tuy nhiên, tôi v?n ch?a hi?u rõ l?m v? công ngh? th?m m? này. Mong bác s? t? v?n giúp tôi thu nh?*??u m?i có ph?c t?p và gây*?au không? Và chi phí thu nh?*??u m?i giá bao nhiêu? Tôi xin chân thành c?m*?n!" (Ng?c Khanh, T? Liêm - Hà N?i) Thu nh?*??u m?i có ph?c t?p và gây*?au không? Thân chào b?n Ng?c Khanh! R?t c?m*?n b?n*?ã tin

Comments