Thu nh? ??u m?i gi� bao nhiêu? – S?a M?i Hà Thanh

5 months ago, Mon, Dec 11, 2017, 21:07:15
Thu nh? ??u m?i gi� bao nhiêu? – S?a M?i Hà Thanh
??u m?i quá kh? luôn khi?n tôi m?c c?m khi giao ti?p v?i m?i ng??i. Qua tìm hi?u tôi ???c bi?t ph?u thu?t thu nh? ??u m?i t?i Hà Thanh r?t hi?u qu? nên mu?n nh? bác s? t? v?n thêm giúp tôi v? thông tin d?ch v? và không bi?t thu nh? ??u m?i…

Comments