B?nh vi�m da c? ??a ? tay c?a ch? Th? ?ã tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

3 weeks ago, Thu, Aug 3, 2017, 01:29:57
B?nh vi�m da c? ??a ? tay c?a ch? Th? ?ã tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
Khi xu?t hi?n ch? Th? th?y trên tay mình xu?t hi?n nh?ng h?t n??c nh? và ??c bi?t gây ng?a ??c bi?t khi v? ?êm là ch? ng?a m?t cách kinh kh?ng không th? nào ng? ???c và nhi?u ?êm ch? ph?i th?c

Comments