C?u bé Hoàng Anh b? b?nh viêm da c? ??a toàn thân

6 months ago, Thu, Aug 3, 2017, 01:31:50
C?u bé Hoàng Anh b? b?nh viêm da c? ??a toàn thân
Hi?n nay c?n b?nh ngoài da ngày càng phát tri?n và ngày càng gây khó ch?u ??c bi?t là gây ng?a r?t nhi?u, nh? các c?n b?nh nh? th?y ??u, m? ?ay, phát ban,

Comments