D?u hi?u nh?n bi?t khi m?c b?nh vi�m da c? ??a ? l?ng – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm

8 months ago, Sat, Aug 5, 2017, 01:25:40
D?u hi?u nh?n bi?t khi m?c b?nh vi�m da c? ??a ? l?ng – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm
M?t trong nh?ng d?u hi?u d? nh?n bi?t nh?t v? c?n b?nh viêm da c? ??a ? l?ng ?ó là khi c?n b?nh này xu?t hi?n nh?ng m?ng ??, trên nh?ng m?ng ?? này có các h?t n??c nh? màu trong li ti và r?t gây ng?a n?u nh? không ch?a tr? d?t ?i?m thì…

Comments