B� Khánh n?m nay 2 tu?i b? m?c c?n b?nh viêm da c? ??a ? tay. – C?p nh?t nh?ng thông tin v? b?nh chàm khô

7 months ago, Mon, Aug 7, 2017, 01:04:59
B� Khánh n?m nay 2 tu?i b? m?c c?n b?nh viêm da c? ??a ? tay. – C?p nh?t nh?ng thông tin v? b?nh chàm khô
Bé Khánh n?m nay 2 tu?i quê ? ??ng Nai bé còn nh? nên ch?a bi?t gì khi c?m th?y ng?a ? tay thì bé gãi nh?ng bé không bi?t r?ng m?c ph?i c?n b?nh viêm da c? ??a ? tay  và càng gãi làm cho c?n b?nh c?a bé ngày càng n?ng. Và hi?n…

Comments