?i?u g� khi?n tr? s? sinh l?i b? m?c b?nh viêm da c? ??a – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh

6 months ago, Mon, Aug 7, 2017, 01:09:26
?i?u g� khi?n tr? s? sinh l?i b? m?c b?nh viêm da c? ??a – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh
C?n b?nh viêm da c? ??a tuy là c?n b?nh ngoài da nh?ng c?n b?nh này có th? xu?t hi?n ? các l?a tu?i t? l?n ??n nh? hay t? nam ??n n?, và nhi?u ng??i không hi?u t?i sao c?n b?nh viêm da c? ??a ? tr? s? sinh l?i có th? xu?t hi?n…

Comments