T�m lý ng??i b?nh khi m?c b?nh viêm da c? ??a toàn thân – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m

7 months ago, Mon, Aug 7, 2017, 01:16:28
T�m lý ng??i b?nh khi m?c b?nh viêm da c? ??a toàn thân – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m
Khi m?c ph?i c?n b?nh viêm da c? ??a toàn thân ng??i b?nh nào c?ng c?m th?y chán n?n b?i vì c?n b?nh này khá là gây m?t th?m m? c?a ng??i b?nh b?i vì c?n b?nh này là m?t trong nh?ng c?n b?nh khá là gây ?nh h??ng. C?n b?nh viêm da c? ??a…

Comments