Ch? Quy�n b? m?c b?nh viêm da c? ??a ng?a do d? ?ng v?i h?i s?n - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

8 months ago, Tue, Aug 8, 2017, 01:29:22
Ch? Quy�n b? m?c b?nh viêm da c? ??a ng?a do d? ?ng v?i h?i s?n - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
Ch? Quyên lâu nay c? th? hay b? d? ?ng v?i các lo?i th?c ph?m nh?ng không may do ?i ch?i ch? ?ã ?n quá nhi?u lo?i h?i s?n nên ?ã khi?n ch? m?c b?nh viêm da c? ??a ng?a do s?i s?n và ?i?u này ?ã khi?n cho c?n b?nh c?a ch? tr?m tr?ng h?n do ch? ?n quá nhi?u.

Comments