Nguy�n nhân nào ki?n ch? H?ng m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

6 months ago, Tue, Aug 8, 2017, 01:31:35
Nguy�n nhân nào ki?n ch? H?ng m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
Ch? H?ng n?m nay 30 tu?i, công vi?c c?a ch? là ch? lo vi?c n?i tr? trong gia ?ình và lo cho con cái, ch? m?i ngày c? quanh qu?n su?t c? ngày ?? d?n d?p nhà c?a, lau chùi nhà và n?u ?n, nh?ng m?t ngày kia máy gi?t c?a ch? b? h? và ch? ph?i gi?t tay khi?n cho tay c?a ch? b? ng?a

Comments