Ch? Y?n b? m?c ph?i b?nh vi�m da c? ??a ? l?ng ch?a tr? làm sao? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

7 months ago, Thu, Aug 10, 2017, 01:47:56
Ch? Y?n b? m?c ph?i b?nh vi�m da c? ??a ? l?ng ch?a tr? làm sao? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
Ch? Y?n n?m nay 35 tu?i công vi?c c?a ch? là nhân viên v?n phòng nh?ng bên c?nh ?ó ch? không nh?ng là làm nh?ng công vi?c v? v?n phòng mà c? công vi?c n?i tr? ? nhà n?a nh?ng không bi?t lý do làm sao ch? l?i m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a ? l?ng.

Comments