V� sao anh Bình l?i b? m?c b?nh viêm da c? ??a ? chân. – C?p nh?t nh?ng thông tin v? b?nh chàm khô

7 months ago, Fri, Aug 11, 2017, 01:50:49
V� sao anh Bình l?i b? m?c b?nh viêm da c? ??a ? chân. – C?p nh?t nh?ng thông tin v? b?nh chàm khô
Anh Bình n?m nay 35 tu?i quê anh ? Ti?n Giang n?i mà có nhi?u ??ng lúa cò bay, anh làm vi?c v?i ??t ru?ng lúa c?ng ?ã m??i m?y n?m nh?ng anh v?n không sao, nh?ng không bi?t nguyên nhân gây ra b?nh viêm da c? ??a này khi?n anh m?c ph?i b?nh viêm…

Comments