B?nh vi�m da ti?t bã là gì? – nguyên nhân và cách ch?a tr? – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm

7 months ago, Fri, Aug 11, 2017, 01:53:10
B?nh vi�m da ti?t bã là gì? – nguyên nhân và cách ch?a tr? – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm
B?nh viêm da ti?t bã là m?t trong nh?ng c?n b?nh ngoài da th??ng xu?t hi?n ? trên m?t hay ? ??u, và th??ng xu?t hi?n ? tr? s? sinh hay ng??i l?n là ch? y?u và không phân bi?t nam hay n? cho dù ? l?a tu?i nào ?i n?a. Nguyên nhân d?n ??n…

Comments