B?nh vi�m da c? ??a m?n n??c có ng?a không? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

6 months ago, Fri, Aug 11, 2017, 02:00:04
B?nh vi�m da c? ??a m?n n??c có ng?a không? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
  C?n b?nh viêm da c? ??a gây m?n  n??c th??ng thì r?t là ng?a b?i vì c?n b?nh viêm da  c? ??a này c?ng khi?n cho ng??i b?nh r?t chi là m?t m?i b?i vì nó r?t chi là ng?a mà ?ó khi?n cho ng??i b?nh ng?a và không th? nào ng? ???c. C?…

Comments