B?nh vi�m da c? ??a và b?nh á s?ng có nguy hi?m không? – Thanh Long ???ng

7 months ago, Fri, Aug 11, 2017, 02:02:06
B?nh vi�m da c? ??a và b?nh á s?ng có nguy hi?m không? – Thanh Long ???ng
M?t trong nh?ng c?n b?nh ngoài da khó ch?a tr? nh?t hi?n  nay ?ó là b?nh viêm da c? ??a và b?nh á s?ng, không ch? là b?nh ngoài da nh?ng c?n b?nh này ??c bi?t r?t khó ch?a tr? d?t ?i?m n?u nh? không bi?t ???c nguyên nhân c?a b?nh. 2 c?n b?nh viêm…

Comments