C?n b?nh viêm da c? ??a toàn thân xu?t hi?n nh? th? nào? - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh

8 months ago, Sat, Aug 12, 2017, 01:36:48
C?n b?nh viêm da c? ??a toàn thân xu?t hi?n nh? th? nào? - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh
M?c dù nhi?u ng??i ngh? r?ng c?n b?nh viêm da c? ??a là c?n b?nh ngoài da mà c?n b?nh viêm da c? ??a toàn thân là m?t trong nh?ng c?n b?nh hi?m g?p b?i vì c?n b?nh viêm da c? ??a này th??ng

Comments