B?nh vi�m da c? ??a v?i c?n b?nh á s?ng d? phát không? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

6 months ago, Sat, Aug 12, 2017, 01:38:37
B?nh vi�m da c? ??a v?i c?n b?nh á s?ng d? phát không? - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
? Vi?t Nam h?u nh? c?n b?nh viêm da c? ??a c?ng khá ph? bi?n và là c?n b?nh ngoài da mà hi?n nay nh?ng ng??i m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a và c?n b?nh á s?ng ngày càng d? phát b?nh mà c?ng d? phát tri?n.

Comments