B?nh viêm da c? ??a g?p ph?i ? bé Nhi ch? m?i 3 tháng tu?i? - Bi?u hi?n c?a thoát v? ??a ??m

6 months ago, Tue, Aug 15, 2017, 01:11:26
B?nh viêm da c? ??a g?p ph?i ? bé Nhi ch? m?i 3 tháng tu?i? - Bi?u hi?n c?a thoát v? ??a ??m
Bé Nhi n?m nay m?i ch? có 3 tháng tu?i và bé không may b? m?c ph?i c?n b?nh viêm da c? ??a, tuy nhiên bé ch? có th? ch?a tr? b?nh m?t cách t?t nh?t b?ng cách ch?a tr? b?nh nh?ng ch?a bao gi? b? ?nh h??ng b?i môi

Comments