T?i sao nh?ng b?nh viêm da ti?t bã th??ng hay m?c ph?i ? tr? em

8 months ago, Tue, Aug 15, 2017, 01:14:22
T?i sao nh?ng b?nh viêm da ti?t bã th??ng hay m?c ph?i ? tr? em
Th??ng thì c?n b?nh viêm da ti?t bã c?ng là m?t trong nh?ng c?n b?nh ngoài da nh?ng t?i sao nguyên nhân nào gây b?nh viêm da ti?t bã ? tr? s? sinh khi?n

Comments