Bé b? rôm s?y, các m? ch? c?n làm ?i?u này là kh?i? - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh

8 months ago, Tue, Aug 15, 2017, 01:17:19
Bé b? rôm s?y, các m? ch? c?n làm ?i?u này là kh?i? - Chia s? nh?ng thông tin v? b?nh chàm ? tr? s? sinh
Rôm s?y là m?t hi?n t??ng kích ?ng da, khi mà làn da c?a bé b?ng nhiên xu?t hi?n các n?t m?n, có màu ??, m?c thành t?ng vùng trên l?ng, tay chân gây ng?a d? d?i. Là m?t ng??i m?, h?n ai c?ng s?t s?ng khi bé th??ng xuyên b? ?n

Comments