Ch? ?? dinh d??ng ??n gi?n cho ng??i b? ch�m da - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

6 months ago, Tue, Aug 15, 2017, 01:18:12
Ch? ?? dinh d??ng ??n gi?n cho ng??i b? ch�m da - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
Chàm da th?c s? là m?t c?n ác m?ng c?a nhi?u ng??i, b?i không ch? gây ng?a rát d? mà chúng còn bi?n ch?ng dai d?ng, r?t khó d?t ?i?m. Vì th?, các chuyên gia t? v?n r?ng, b?n c?n xây d?ng m?t ch? ?? ?n u?ng lành m?nh m?i có th? lo?i b? ???c c?n b?nh này. N?u còn b?n kh?n v? vi?c nên ?n gì, kiêng gì khi b? b?nh chàm da ? tr? nh?

Comments