C?n b?nh viêm da c? ??a tay ? ch? Hoa ?ã ch?a tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

7 months ago, Thu, Aug 17, 2017, 01:41:20
C?n b?nh viêm da c? ??a tay ? ch? Hoa ?ã ch?a tr? nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
Ch? Hoa n?m nay 25 tu?i công vi?c c?a ch? là làm vi?c chuyên gia v? hóa ch?t nên ngày nào ch? c?ng ph?i ti?p xúc v?i hóa ch?t và khi?n cho b?nh tình c?a ch? ngày càng tr? nên x?u ?i khi ch? b? m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a ? tay ngày càng khó ch?u và chán n?n.

Comments