B?nh viêm da c? ??a ? c? có nguy hi?m không?

5 months ago, Thu, Aug 17, 2017, 01:43:52
B?nh viêm da c? ??a ? c? có nguy hi?m không?
C?n b?nh viêm da c? ??a ? c? là m?t trong nh?ng ?n b?nh khó ch?a tr? nh?ng c?n b?nh viêm da c? ??a này không khó ch?a tr? b?i n?u nh? có ch?a tr? b?nh m?t cách t?t nh?t không ph?i lo l?ng t?i c?n b?nh.

Comments