C?n b?nh chàm ? tr? có b? lây không? ~ Nh?ng ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh chàm khô m?t cách hi?u qu?

7 months ago, Thu, Aug 17, 2017, 01:51:28
C?n b?nh chàm ? tr? có b? lây không? ~ Nh?ng ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh chàm khô m?t cách hi?u qu?
Hi?n nay h?u nh? b?nh chàm da xu?t hi?n ? tr? em mà không ph?i m?t m?i v?i c?n b?nh chàm da b?i vì ? tr? em là nh?ng ??a có da d? b? nh?y c?m b?i vì da c?a tr? em còn r?t nh? và r?t non n?t nên b? ?nh h??ng không kém

Comments