B?nh ch�m quanh mi?ng có nh?ng d?u hi?u gì? – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

7 months ago, Fri, Aug 18, 2017, 01:57:21
B?nh ch�m quanh mi?ng có nh?ng d?u hi?u gì? – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
  B?nh chàm xu?t hi?n ??c bi?t ? m?t th??ng s? có nh?ng bi?u hi?n gì v?y khi b?nh chàm quanh mi?ng s? có nh?ng bi?u hi?n nh? b?t ??u ng?a ? xung quanh mi?ng và khi?n cho nh?ng h?t n??c ng?a ngày càng lây lan và càng r?ng h?n n?a. Khi m?c ph?i c?n…

Comments