B? vi�m da c? ?? do d? ?ng v?i cá bi?n - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

7 months ago, Wed, Aug 23, 2017, 00:26:55
B? vi�m da c? ?? do d? ?ng v?i cá bi?n - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
C?n b?nh viêm da c? ??a d? ?ng không còn xa l? v?i chúng ta, m?i ng??i ?i?u có th? b? d? ?ng do nhi?u nguyên nhân khác nhau có ng??i do d? ?ng v?i môi tr??ng, có ng??i do d? ?ng v?i th?c ph?m, còn có ng??i do d? ?ng v?i hóa ch?t,...

Comments