C?n b?nh ch�m khô ? tr? em hi?n nay có nguy hi?m không? – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

5 months ago, Thu, Aug 24, 2017, 00:56:34
C?n b?nh ch�m khô ? tr? em hi?n nay có nguy hi?m không? – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
  ? Vi?t Nam có kho?ng 20% t? l? dân m?c ph?i các c?n b?nh ngoài da, nh? các c?n b?nh chàm ? tr? em và c?n b?nh này th??ng m?c ph?i b?nh thì t?t nh?t nên bi?t cách ?i?u tr?  b?nh sao cho h?p lý ?? ??m b?o c?n b?nh này ???c ch?a tr?…

Comments