B?nh chàm s?a ? tr? có khó ch?a tr? không?

6 months ago, Fri, Aug 25, 2017, 02:01:36
B?nh chàm s?a ? tr? có khó ch?a tr? không?
? vi?t Nam hi?n nay tình hình tr? em m?c ph?i nh?ng c?n b?nh ngoài da c?ng khá nhi?u và h?u nh? ? tr? s? sinh và tr? nh? th??ng m?c ph?i nhi?u nh?t ?ó là c?n b?nh chàm s?a ? tr? em

Comments