Anh Kh�nh b? m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a ? m?t do môi tr??ng | Site Title

6 months ago, Sat, Aug 26, 2017, 01:06:57
Anh Kh�nh b? m?c ph?i b?nh viêm da c? ??a ? m?t do môi tr??ng | Site Title
Anh khánh n?m nay 25 tu?i anh là m?t trong nh?ng k? s? làm vi?c chuyên v? xây d?ng nên vi?c ?i công trình xem xét là công vi?c hàng ngày c?a anh, tuy nhiên không ng? ?i?u này khi?n cho da trên m?t c?a anh l?i b? m?c ph?i c?n b?nh viêm da c?…

Comments