B?nh ch�m có d?u hi?u gì d? nh?n bi?t nh?t – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

7 months ago, Sat, Aug 26, 2017, 01:14:54
B?nh ch�m có d?u hi?u gì d? nh?n bi?t nh?t – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
  B?nh chàm là m?t trong nh?ng c?n b?nh có d?u hi?u d? nh?n bi?t ?ó là bi?t cách nh?n bi?t ?ó là khi ??i nh?ng m?ng ?? và n?i nh?ng h?t n??c trong và khi?n cho ng??i b?nh v?i nh?ng d?u hi?u nhi?u h?n n?a nh? sau: Khi b?t ??u c?n b?nh này xu?t…

Comments