N�ng m?i h?t bao nhiêu ti?n có ??t không – nâng m?i bác s? hà thanh

6 months ago, Wed, Aug 30, 2017, 01:39:59
N�ng m?i h?t bao nhiêu ti?n có ??t không – nâng m?i bác s? hà thanh
Tôi n?m nay 23 tu?i, m?i th?p, t?t, h?ch trông “x?u xí” vô cùng. Hi?n t?i tôi ?ang có nhu c?u nâng m?i ?? s? h?u chi?c m?i cao theo t? l? chu?n, ??p t? nhiên, m? mãn trên t?ng góc ??. Bác s? làm ?n cho tôi h?i nâng m?i h?t bao nhiêu ti?n?…

Comments