Nh?ng bi?n ch?ng c?n b?nh tr? ?? l?i nguy hi?m nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i

7 months ago, Tue, Sep 5, 2017, 01:58:30
Nh?ng bi?n ch?ng c?n b?nh tr? ?? l?i nguy hi?m nh? th? nào? - Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? nam gi?i
B?nh tr? là c?n b?nh n?m d??i ph?n h?u môn nh?ng c?n b?nh này gây không ít m?t m?i cho ng??i b?nh b?i ?? ?au rát và chán n?n khi c?n b?nh này gây ?nh h??ng không ít ??n cách sinh ho?t và ch?a tr? b?nh tr?

Comments