C�c lo?i b?nh tr? và tri?u ch?ng c?a b?nh – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m

6 months ago, Wed, Sep 6, 2017, 00:34:16
C�c lo?i b?nh tr? và tri?u ch?ng c?a b?nh – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m
  B?nh tr? xu?t hi?n là do s? co giãn quá m?c vì v?y nên làm cho các t?nh m?ch tr? b? r?i và nó xu?t hi?n ? xung quanh h?u môn, gây nên viêm nhi?m và có th? b? s?ng, b?nh tr? th??ng xu?t hi?n ? nh?ng ng??i có c? ??a ?n u?ng không…

Comments