C�ch ch?a b?nh tr? c?p ?? 1 - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

5 months ago, Fri, Sep 8, 2017, 01:50:26
C�ch ch?a b?nh tr? c?p ?? 1 - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
Ng??i b? b?nh tr? c?p ?? 1 th??ng s? có nh?ng bi?u hi?n sau: - ?i ??i ti?n ra máu, ?i?u khi?n cho l??ng máu m?t chút ? phân và th?m vào gi?y v? sinh khi?n cho ng??i b?nh m?t m?i khi ?i ??i ti?n.

Comments