B?nh tr? c� nguy hi?m không? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

6 months ago, Sat, Sep 9, 2017, 01:54:27
B?nh tr? c� nguy hi?m không? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
    Tuy c?n b?nh tr? hi?n nay là c?n b?nh ngoài da  nên chính vì v?y mà m?t trong nh?ng cách ch?a b?nh tr? v?y nên b?nh tr?  có khi ch?a tr? b?nh tr? có nguy hi?m không là m?t trong nh?ng câu h?i khi?n ng??i b?nh m?t m?i và nên ch?a tr? b?nh…

Comments