Nâng m?i b?ng s?n t? thân có t?t không có an toàn không

6 months ago, Sun, Sep 10, 2017, 18:32:49
Nâng m?i b?ng s?n t? thân có t?t không có an toàn không
Ph?u thu?t nâng m?i b?ng s?n t? thân có t?t không? Li?u khi th?c hi?n nâng m?i b?ng s?n t? thân, khách hàng có g?p ph?i bi?n ch?ng m?i bóng ??, l? sóng.

Comments