Thu nh? ??u m?i c� ?? l?i s?o không? – nâng m?i bác s? hà thanh

5 months ago, Mon, Sep 11, 2017, 00:21:43
Thu nh? ??u m?i c� ?? l?i s?o không? – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s?, em có g??ng m?t khá xinh chi?c m?i dáng cao nh?ng ??u m?i c?a em l?i to thô, chính ??u m?i to làm cho em th?y g??ng m?t thi?u ?i s? hài hòa cân ??i, em ?ang có ý ??nh ?i thu nh? ??u m?i nh?ng em b?n kho?n không bi?t thu nh?…

Comments