B�i thu?c ch?a b?nh tr? c?a ng??i H’Mông - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

6 months ago, Mon, Sep 11, 2017, 02:17:58
B�i thu?c ch?a b?nh tr? c?a ng??i H’Mông - Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
C?n b?nh tr? là m?t trong nh?ng c?n b?nh khá ph? bi?n ? Vi?t Nam nói riêng mà trên th? gi?i nói chung, h?u h?t hi?n nay tình hình m?c ph?i c?n b?nh tr? này khá nhi?u chi?m lên ??n h?n 60% dân s? và b?nh tr? hi?n nay có nhi?u các ch?a tr? nh? theo y h?c c? truy?n ho?c theo các lo?i thu?c ch?a tr? b?nh b?ng nh? tây y , và còn tùy thu?c vào nguyên nhân gây ra b?nh ?? ch?n cho mình ph??ng pháp ?i?u tr? b?nh tr? ngo?i t?tnh?t.

Comments