Ch? Ng?c ?ã m?c ph?i b?nh tr? nh? th? nào?

7 months ago, Mon, Sep 11, 2017, 02:21:16
Ch? Ng?c ?ã m?c ph?i b?nh tr? nh? th? nào?
Ch? Ng?c n?m nay 33 tu?i ch? làm vi?c trong môi tr??ng v?n phòng nên ngày nào c?ng khi?n cho ch? ng?i m?t ch? không có cách nào có th? khi?n cho ch? có th? ho?t ??ng và ?i?u này khi?n cho c?n b?nh c?a ch? ngày càng nghiêm tr?ng và khó ch?a tr? b?nh tr? ??n gi?n

Comments