Ch? Thanh ? Ti?n Giang ?� ch?a b?nh tr? b?ng ?ông y hi?u qu?. | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

5 months ago, Tue, Sep 12, 2017, 00:41:49
Ch? Thanh ? Ti?n Giang ?� ch?a b?nh tr? b?ng ?ông y hi?u qu?. | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
    Ch? Thanh n?m nay 26 tu?i quê ? Ti?n Giang nh?ng ch? v?n không hi?u lý do vì sao mình l?i b? m?c ph?i ch?a tr? c?n b?nh tr? b?ng ?ông y không nh?ng không ?nh h??ng ??n b?nh mà nó còn khi?n cho ng??i b?nh b?i vì ng??i b?nh m?t m?i và…

Comments