Nguy�n nhân d?n ??n c?n b?nh tr? ngo?i – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? c?t s?ng c?

6 months ago, Tue, Sep 12, 2017, 00:45:59
Nguy�n nhân d?n ??n c?n b?nh tr? ngo?i – Nh?ng thông tin v? thoát v? ??a ??m ? c?t s?ng c?
C?n b?nh tr? ngo?i xu?t hi?n khi hi?n t??ng c?a b?nh nh? c?ng ph?ng lên ho?c b? s?ng ph?ng lên ? tr?c ti?p vùng da ngay ch? h?u môn và t? ?ó hình thành các búi tr? có th? do b? chèn ép và viêm nhi?m quá m?c d?n ??n tình tr?ng c?n b?nh tr?…

Comments