T?i sao n�n ch?a tr? b?nh tr? càng s?m càng t?t – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân

7 months ago, Tue, Sep 12, 2017, 00:46:37
T?i sao n�n ch?a tr? b?nh tr? càng s?m càng t?t – Nh?ng thông tin v? b?nh chàm tay chân
  B?nh tr? là c?n b?nh th??ng g?p nh?t ? vùng h?u môn và hi?n nay t? l? m?c b?nh tr? chi?m t? 20-45% dân s?. Tuy nhiên các thu?c ch?a b?nh tr? không gây t? vong nh?ng c?n b?nh này l?i khó ch?a tr? d?t ?i?m n?u nh? ?? b?nh quá lâu và ?i?u…

Comments