C� nên ph?u thu?t khi m?c ph?i b?nh tr? c?p ?? 3 – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh

7 months ago, Tue, Sep 12, 2017, 00:47:43
C� nên ph?u thu?t khi m?c ph?i b?nh tr? c?p ?? 3 – Nh?ng thông tin v? chàm tr? s? sinh
    B?nh tr? c?p ?? 3 là b?nh tr? khi b? sa ra ngoài h?u môn và ph?i dùng tay m?i ??a vào bên trong ???c, n?u nh? ??n c?p ?? này b?n có th? ph?u thu?t ho?c dùng thu?c ?i?u tr? b?nh ?? u?ng. N?u nh? b?n ch?n ph??ng pháp ph?u thu?t thì…

Comments