N�ng m?i h?ng có th?c hi?n nâng m?i b?c s?n ???c không? – nâng m?i bác s? hà thanh

6 months ago, Tue, Sep 12, 2017, 01:44:32
N�ng m?i h?ng có th?c hi?n nâng m?i b?c s?n ???c không? – nâng m?i bác s? hà thanh
Chào bác s? Hà Thanh, cách ?ây 2 n?m em có nghe l?i b?n ?i ph?u thu?t nâng m?i nh?ng không bi?t do nguyên nhân gì mà g?n ?ây em th?y s?ng m?i và ??u m?i khá ?au và em l?y tay s? th?y c?ng c?ng kieeur nh? ch?t ??n nâng m?i b? thò ra…

Comments