N�n ch?a tr? b?nh tr? s?m tr??c khi quá mu?n | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

6 months ago, Thu, Sep 14, 2017, 00:56:25
N�n ch?a tr? b?nh tr? s?m tr??c khi quá mu?n | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
  T?i sao khi mình m?c ph?i b?nh tr? nên ?i?u tr? nh? th? nào ngay l?p t?c, ?i?u này v?i nh?ng ai ?ã t?ng m?c ph?i b?nh tr? thì m?i có th? hi?u ???c c?n b?nh tr? này khi ?? càng lâu thì nó càng khó ch?a tr? nh? th? nào, th?m chí là…

Comments