B?nh tr? th??ng xu?t hi?n ? ??i t??ng n�o - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi

6 months ago, Fri, Sep 15, 2017, 00:54:13
B?nh tr? th??ng xu?t hi?n ? ??i t??ng n�o - Chia s? nh?ng thông tin v? chàm ? môi
C?n b?nh tr? ???c hình thành do s? co giãn quá m?c c?a các ?ám r?i t?nh m?ch tr? nó n?m ? xung quanh vùng h?u môn và khi ch?a c?n b?nh tr? t?i nhà này xu?t hi?n b?nh nhân s? có nh?ng d?u hi?u nh? ?au rát, ng?a ngáy và ch?y máu và lâu d?n nó hình thành nên các búi tr?.

Comments