C?n b?nh tr? ? b� Nh? ?ã ch?a tr? nh? th? nào? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng

5 months ago, Sat, Sep 16, 2017, 02:22:33
C?n b?nh tr? ? b� Nh? ?ã ch?a tr? nh? th? nào? | NH?NG Thông tin v? thoát v? ??a ??m th?t l?ng
  Bé nh? n?m nay 12 tu?i nh?ng không may bé l?i b? táo bón mãi mà không h?t và t? ?ó ??n nay c?ng g?n c? 2 tu?n nh?ng ch?ng táo bón c?a bé mãi mà không h?t và không may ch?ng táo bón c?a bé càng kéo dài ?ã khi?n cho bé m?c…

Comments