C�ch ?i?u tr? b?nh hen cho ng??i l?n tu?i – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm

5 months ago, Tue, Sep 19, 2017, 01:14:24
C�ch ?i?u tr? b?nh hen cho ng??i l?n tu?i – Thanh Long ???ng chuyên ?i?u tr? b?nh chàm
? ng??i l?n tu?i th??ng s? b? m?c ph?i r?t nhi?u b?nh và hàng ngày nh?ng ng??i b?nh v?n th??ng s? d?ng thu?c ?i?u tr? b?nh hen ph? qu?n và làm gi?m các hi?u qu? và có th? gây ra tác d?ng ph?, ng??i b?nh có th? s? quên u?ng thu?c hay có th? s?…

Comments