C�ch ch?a b?nh hen suy?n t?i nhà hi?u qu? sau 1 tu?n - Chia s? nh?ng ph??ng pháp ch?a b?nh chàm ng??i l?n

6 months ago, Wed, Sep 20, 2017, 01:00:08
C�ch ch?a b?nh hen suy?n t?i nhà hi?u qu? sau 1 tu?n - Chia s? nh?ng ph??ng pháp ch?a b?nh chàm ng??i l?n
C?n b?nh hen ph? qu?n là m?t trong nh?ng c?n b?nh khá ph? bi?n ? Vi?t Nam và c?ng nh? ?ó là c?n b?nh ? trên toàn th? gi?i và hi?n nay có kho?ng 6% dân s? m?c ph?i c?n b?nh hen ph? qu?n. ??c tr?ng c?a c?n b?nh hen và còn là m?t trong nh?ng c?n khó th? và c?n b?nh này th??ng thay ??i th?i ti?t và d? ti?p xúc v?i khói thu?c lá và thu?c lào.

Comments